فقط مال تو

رای پاک ماندن، انسان نیازمند جاری ماندن است؛ یک رودخانه پاک می‌ماند، چون به جاری بودن ادامه می‌دهد. جاری بودن روند پیوسته‌ی باکره ماندن است. یک عاشق باکره می‌ماند. تمامی عشاق باکره‌اند. مردمی که عشق نمی‌ورزند، باکره نمی‌مانند؛ آنان مسکوت می‌شوند، راکد؛ آنان دیر یا زود شروع به بوی گند دادن می‌کنند _ و زودتر از دیرتر _ چون آنان هیچ جایی برای رفتن ندارند. زندگی آنان مرده است.

/ 4 نظر / 39 بازدید
ه

[بغل]

ه

[افسوس]

سرونازشیراز

.ــــــــــــــــــــــــ*;%;*ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ*;%;*;%;*ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ*;%;*;%;*;%;*ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ)|(ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ(__)ـــــــــــــــــــــــــــ ***Ye daste gol taghdim be*** ******Ye DOOSTE GOL******

سرونازشیراز

.ــــــــــــــــــــــــ*;%;*ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ*;%;*;%;*ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ*;%;*;%;*;%;*ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ)|(ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ(__)ـــــــــــــــــــــــــــ ***Ye daste gol taghdim be*** ******Ye DOOSTE GOL******